Oficiální stránky SK RAPID PLZEŇ

Oznámení o shromáždění delegátů SK Rapid Plzeň z.s. 26.3.2018 od 18:00hod

Shromáždění delegátů SK Rapid Plzeň z.s. IČO: 14703602

Místo konání: Salonek v restauraci U Havránků

Datum: 26.3.2018 od 18:00 hod

PROGRAM:

1) Zahájení

2) Kontrola usnášeníschopnosti shromáždění delegátů

3) Shrnutí aktuálního stavu majetkoprávních vztahů v areálu Lopatárna

4) Odsouhlasení konečného řešení majetkového vyrovnání mezi naším spolkem a SKP Rapid Plzeň

z.s. Viz příloha 1. Součástí směny je stažení žaloby o určení neplatnosti členské schůze z roku

2016 ze strany Ing. Šnebergera, převod veškerého movitého a nemovitého majetku užívaného

členy SK Rapid Plzeň do našeho vlastnictví. Soupis majetku je v příloze tohoto svolání.

5) Volba nového člena Výkonného výboru

6) Volná diskuze

7) Ukončení schůze delegátů